پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > آرشیو > آرشیو اشاعه و ترویج 


مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می کند:
دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری
اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ‌ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄـﺮح است. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، روش‌ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي و ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﻣـﻲ‌رود. اﻳﺠـﺎد ﻓـﻦ ﺑـﺎزار ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﻛـﺰ و ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺒـﺎدﻻت ﻓﻨـﺎوري ﻳﻜـﻲ از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮ ﭘﺎ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ‌ﺷـﻮد. شهرداری تهران با هدف طراحی ﺑـﺎزاری ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ که ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻨﺎوري، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼـﺼﻲ و ﻓﻨﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺸﺎوره ﻓﻨـﺎوري، ﺧـﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋـﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻣﻜـﺎن‌ﺳـﻨﺠﻲ از ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت، برگزاری نمایشگاه‌های فناوری‌های نوین را در برنامه سال 1393 خود قرار داد.
 ١٧:٠٨ - چهارشنبه ٧ مرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی دکتر " نصرت الله ضرغام " عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛
به مناسبت همایش نقش حمایت از اختراعات(قسمت دوم)
مالکیت فکری ( IP ) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. خصوصا در اقتصاد های دانش محور، IP نقش کلیدی در تصمیم گیری ها جهت سرمایه گذاری به روی نوآوری دارد.
 ٠٩:٠٠ - سه شنبه ١٢ خرداد ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی دکتر " نصرت الله ضرغام " عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور؛
به مناسبت برگزاری اولین همایش" نقش حمایت از اختراعات وحقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی" (قسمت اول)
مالکیت فکری ( IP ) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. خصوصا در اقتصاد های دانش محور، IP نقش کلیدی در تصمیم گیری ها جهت سرمایه گذاری به روی نوآوری دارد.
 ٠٩:٤٢ - چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
بیوراکتور با قابلیت اعمال بار مکانیکی جهت کشت بافت نرم
دستگاه بیوراکتور با قابلیت اعمال بار مکانیکی جهت کشت بافت نرم دارای دو بازوی مکانیکی، یک اکچوایتور، یک سنسور الکترونیکی وحوضچه هایی به عنوان محفظه داخلی هر بازو در داخل بازو ها می باشد.
 ١١:٠٥ - شنبه ٢٠ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org