<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

  عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه نوآوری
FAQ
چه افراد/تیم هایی می توانند برای ایجاد مرکز نوآوری اقدام کنند؟
دارد
FAQ
منظور از همکار صنعتی در آیین نامه مرکز توسعه نوآوری چیست؟
دارد
FAQ
منظور از سایت در آیین نامه مرکز توسعه نوآوری چیست؟
دارد
FAQ
منظور از نود در آیین نامه مرکز توسعه نوآوری چیست؟
دارد
FAQ
منتور چه کسی است؟
دارد
FAQ
در مرکز نوآوری از چه ایده هایی حمایت می شود؟
دارد
FAQ
برای ایجاد مرکز نوآوری چه مراحلی باید طی شود؟
دارد
FAQ
حمایت از طرح های مراکز نوآوری تا چه مرحله ادامه می یابد؟
دارد
FAQ
آیا مرکز توسعه نوآوری از تجاری سازی طرح ها حمایت می کند؟
دارد
FAQ
حمایتهای صندوق شامل چه مواردی می شود؟
دارد
FAQ
زمان بررسی و داوری طرح های ارسالی برای مرکز نوآوری به چه اندازه است؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :