<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

  عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه طرح های پسا دکتری
FAQ
آیا مسئول طرح پسا دکتری به طور همزمان می تواند دو طرح پسا دکتری را هدایت نماید؟
دارد
FAQ
شرایط ارسال طرح پسا دکتری چه می باشد؟
دارد
FAQ
شرایط مسئول طرح پسا دکتری چیست؟
دارد
FAQ
شرایط پژوهشگر پسا دکتری چیست ؟
دارد
FAQ
گزارش های مرحله ای و نهایی با چه فرمتی بایستی تهیه شوند؟
دارد
FAQ
شرایط تسویه حساب طرح پسا دکتری چگونه است؟
دارد
FAQ
نحوه پرداخت های مالی طرح پسا دکتری به چه صورت انجام می گیرد؟
دارد
FAQ
در مورد دانشگاه هایی که با صندوق قرارداد مشترک جهت اجرای طرح های پسا دکتری دارند آیا مجری و مسئول طرح می توانند طرح خود را مستقل به صندوق ارسال نمایند؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :