<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

  عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه ارزیابی طرحها
FAQ
چرا طرح مصوب مسکوت می شود؟
دارد
FAQ
نحوه ارسال نسخه صحافی به صندوق چگونه است؟
دارد
FAQ
شرایط ارسال طرح برای مجری چه می باشد؟
دارد
FAQ
به چه صورت می توان درخواست استفاده از گرنت (پژوهانه) و کرسی پژوهشی صندوق را ارائه نمود؟
دارد
FAQ
فرد درخواست کننده گرنت (پژوهانه) و کرسی پژوهشی واجد چه شرایطی باید باشد؟
دارد
FAQ
آیا می توان پروپوزال طرح خود را از طریق ایمیل و یا حضوری به صندوق ارائه نمود؟
دارد
FAQ
گزارش های مرحله ای و نهایی باید با چه فرمتی تهیه شوند؟
دارد
FAQ
شرایط تسویه حساب طرح پژوهشی چگونه است؟
دارد
FAQ
سقف اعتبار طرح ها چه مبلغی می باشد؟
دارد
FAQ
آیا طرح های پژوهشی می توانند دو مجری داشته باشند؟
دارد
FAQ
آیا به همکاران طرح گواهی همکاری تعلق می گیرد؟
دارد
FAQ
پرداخت مالی طرح به چه ترتیبی و با چه فاصله زمانی صورت می گیرد؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :